Regulamin zwiedzania

Regulamin Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

 

Preambuła

 

Regulamin określa zasady zwiedzania i korzystania ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, mającego swoja siedzibę przy ul. Kanonicza 19-21.

 

§ 1

Dni i godziny otwarcia

 1. Zwiedzanie ekspozycji w oddziałach Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły
  w Krakowie odbywa się w godzinach ustalonych przez dyrektora Muzeum.
 2. Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie jest otwarte dla zwiedzających
  w następujących godzinach: wtorek-niedziela: 10:00-17:00
 3. Ostatnie wejście do Muzeum możliwe jest na 45 min przed zamknięciem ekspozycji.

 

§ 2

Zakup biletów

 1. Za wstęp do Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie obowiązują następujące opłaty:
 1. bilet normalny 10 zł/osoba,
 2. bilet ulgowy 6 zł/osoba,
 3. bilet rodzinny 20 zł (do 5 osób w tym 2 osoby dorosłe),
 4. bilet grupowy 6 zł/osoba (od 10 do 30 osób, bez opiekunów),
 5. usługa przewodnicka w języku polskim - 140 zł, w języku obcym - 160 zł

2. Opłata ulgowa za jednorazowy wstęp do Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie przysługuje za okazaniem ważnej legitymacji:

 1. uczniom i studentom,
 2. emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, duchowieństwu diecezjalnemu i zakonnemu.

3. Bezpłatny wstęp do wszystkich oddziałów Muzeum przysługuje:

 1. dzieciom do lat 7 (wejścia indywidualne),
 2. opiekunom grup zorganizowanych,
 3. pracownikom muzeów (po okazaniu legitymacji muzealnej),
 4. członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich,
 5. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM),
 6. członkom Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 7. klerykom i siostrom zakonnym.

 

§ 3

Zasady zwiedzania

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych i czasowych oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacje o cenach biletów są dostępne w kasach biletowych oraz zamieszczone na stronie internetowej Muzeum (www.archimuzeum.pl).
 2. Dokumenty upoważniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 3. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.
 4. Z obowiązujących w Muzeum opłat w uzasadnionych przypadkach może zwolnić Dyrektor.

 

§ 4

Zwiedzanie z przewodnikiem

 

 1. Wejście do Muzeum grup zorganizowanych (liczących od 10 do 50 osób) chcących skorzystać z usługi przewodnickiej musi być zgłoszone i potwierdzone co najmniej 24 godziny przed planowanym zwiedzaniem. Duże grupy, z racji lepszego dostępu do przestrzeni ekspozycyjnej mogą zostać podzielone na dwie grupy.
 2. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ekspozycję stałą i wystawy czasowe z przewodnikiem zewnętrznym.
 3. Na prośbę przewodnika zewnętrznego Muzeum Archidiecezjalne może nieodpłatnie udostępnić scenariusz oprowadzania po wystawie stałej.
 4. Grupy zorganizowane lub turyści indywidualni mogą za dodatkową opłatą wykupić usługę przewodnika zgodnie z § 2 pkt. 1.
 5. Czas oczekiwania przewodnika na grupę wynosi 20 minut od godziny rezerwacji. Po tym czasie grupa zorganizowana lub turyści indywidualni, którzy nie poinformowali o spóźnieniu, zwiedzają bez przewodnika.
 6. W nagłych i wyjątkowych sytuacjach Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania usługi przewodnickiej oraz lekcji i warsztatów muzealnych najpóźniej na 24 godziny przed planowanym zwiedzaniem.
 7. Przebieg warsztatów i lekcji muzealnych określa odrębny regulamin dostępny na stronie internetowej Muzeum w zakładce edukacja.
 8. Wykupienie biletu wstępu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

Ogólne zasady obowiązujące w Muzeum

 

W trosce o bezpieczeństwo zbiorów na terenie oddziałów Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie obowiązują następujące ograniczenia:

 

 1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum.
 2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 3. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą zostać poproszone o opuszczenie Muzeum.
 4. Duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni lub przy kasie biletowej.
 5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum.
 6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie oddziałów Muzeum.
 7. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej w oddziale.
 8. W budynkach Muzeum działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
 9. W tym samym czasie Muzeum mogą zwiedzać maksymalnie dwie grupy.
 10. Na przestrzeni ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
 1. Wprowadzania i wnoszenia zwierząt (za wyjątkiem psa przewodnika),
 2. Wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
 3. Palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia,
 4. Wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
 5. Fotografowania z użyciem statywu,
 6. Fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
 7. Filmowania,
 8. Dotykania eksponatów oraz siedzenia na meblach umieszczonych na ekspozycji

§ 6

 

Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub droga mailową na adres: kontakt@archimuzeum.pl

 

§ 7

Zasady szczególne obowiązujące w czasie epidemii

 

Na czas trwania stanu epidemicznego wprowadza się zasady szczególne, będące priorytetowe
w stosunku do dotychczas obowiązujących. W trosce o zdrowie zwiedzających oraz pracowników Muzeum, a także kierując się ustawowym obowiązkiem zabezpieczania zbiorów, Muzeum wprowadza co następuje:

 

 1. Obowiązek stosowania przez wszystkie osoby wchodzące na teren Muzeum płynu dezynfekującego ręce, znajdującego się w oznakowanych dozownikach w strefie wejścia do budynku lub używania jednorazowych rękawiczek ochronnych, założonych zaraz po wejściu do Muzeum.
 2. Obowiązek zasłaniania przez zwiedzających ust i nosa przy pomocy maseczek.
 3. Obowiązek zachowania przez Zwiedzających wymaganej odległości minimum 1,5 m od innych osób.
 4. Z windy będą mogły korzystać tylko osoby z niepełnosprawnością (jedna osoba i jeden opiekun). Konieczność skorzystania z windy należy zgłosić obsłudze Muzeum.
 5. Ograniczenie maksymalnej ilości Zwiedzających do 25 osób mogących w tym samym czasie przebywać na terenie wystawy stałej/wystawy czasowej/dziedzińcach, przy założeniu 15m2 powierzchni na jedną osobę.
 6. Przy kasie, w czasie zakupu biletów należy zachować dystans przynajmniej dwóch metrów.
 7. W sklepiku Muzealnym mogą robić zakupy maksymalnie dwie osoby jednocześnie, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, w rękawiczkach ochronnych, które zapewni obsługa Muzeum.
 8. Możliwe jest wyłącznie zwiedzanie indywidualne, z zachowaniem wymaganego odstępu dwóch metrów. Wyjątkiem są grupy, które stanowią rodzinę lub mieszkają razem.
 9. Zawieszenie do odwołania lekcji muzealnych, warsztatów edukacyjnych, konferencji.
 10. Zamknięcie szatni do odwołania.
 11. Wprowadzenie oraz zniesienie regulacji z pkt. 1-11 następuje zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum.
 12. Stosowanie się do zasad wymienionych w §7 nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zasad zwiedzania wymienionych w §5 niniejszego Regulaminu.