Regulamin Organizowania Zewnętrznych Wystaw Czasowych w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Preambuła

Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie (ul. Kanonicza 19-21) a osobami fizycznymi lub instytucjami w zakresie organizacji wystaw czasowych.

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. W regulaminie zastosowano następujące skróty:
 2. Muzeum – Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie z siedzibą przy ul. Kanoniczej 19-21
 3. Wystawiający – osoba fizyczna lub instytucja przekazująca prace do Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie w celu ich publicznej prezentacji na warunkach określonych w regulaminie
 4. Koordynator – koordynator wystaw czasowych działający w imieniu Muzeum, wyznaczony przez Dyrektora Muzeum
 5. Strony – Muzeum i Wystawiający
 6. Wystawa – zewnętrzna wystawa czasowa organizowana w Muzeum przez Wystawiającego we współpracy z Muzeum
 7. Prace – przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, nadający się do prezentacji w formie wystawy, w szczególności utwór plastyczny, fotograficzny, audiowizualny

 

 • 2

Zasady organizowania wystaw czasowych w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

 

 1. Muzeum organizuje Wystawy w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu – salach wystaw czasowych znajdujących się w piwnicach kamienic nr 19 i 21 przy Kanoniczej w Krakowie.
 2. Podstawą rozpoczęcia procesu kwalifikującego Wystawy do prezentacji w budynku Muzeum jest udostępnienie ich dokumentacji, w tym scenariusza z wizualizacjami i tekstami oraz opisu merytorycznego i technicznego.
 3. Kompletny projekt Wystawy, o którym mowa w 2 pkt. 2, powinien zostać przedłożony
  co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem wystawy oraz poddany wstępnej weryfikacji przez Koordynatora.
 4. Organizacja Wystawy w Muzeum wymaga zgody Dyrektora instytucji oraz podpisania umowy/porozumienia o współorganizacji wystawy.
 5. Termin rozpoczęcia oraz zakończenia Wystawy uzgadniany jest przez Wystawiającego oraz Koordynatora, następnie poddany do akceptacji Dyrektora Muzeum.
 6. Tematyka Wystawy powinna być zgodna z działalnością statutową Muzeum.
 7. Wystawiający oświadcza, że przysługują mu pełne prawa do Wystawy oraz uprawnienia do korzystania w ramach Wystawy z wszelkich praw (w tym praw autorskich) do utworów wchodzących w jej skład.
 8. Prezentując prace w Muzeum, Wystawiający wyraża zgodę na ich upublicznienie.
 9. W ramach organizacji Wystawy Muzeum zobowiązuje się do:

  a. Bezpłatnego użyczenia przeznaczonych na ten cel pomieszczeń na czas organizacji, trwania oraz zamknięcia Wystawy;

  b. Wydelegowania dwóch pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie pracami oraz pomoc przy aranżacji ekspozycji;

  c. Zapewnienia pomocy przy demontażu Wystawy oraz odpowiednim zapakowaniu obiektów;

  d. Zapewnienie Wystawiającemu materiałów montażowych, niezbędnych do aranżacji Wystawy;

  e. Zapewnienie Wystawiającemu określonej ilości materiałów wystawienniczych, takich jak postumenty, gabloty i ramy, będących w posiadaniu Muzeum, chyba, że ich ilość lub rodzaj przekraczają możliwości i zasoby Muzeum;

  f. Zapewnienia pomocy merytorycznej ze strony pracowników Muzeum wydelegowanych przez Dyrektora.

 10. W ramach organizacji Wystawy Wystawiający zobowiązuje się do:

  a. Przedłożenia projektu wystawy, którym mowa w § 2 pkt. 2 minimum trzy miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia wystawy;

  b. Udostępnienia Muzeum materiałów promocyjnych towarzyszących Wystawie;

  c. Zapewnienia środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów: zaprojektowania i wydruku materiałów promocyjnych, takich jak ulotki, plakaty oraz banery reklamowe; zaprojektowania i wydruku materiałów merytorycznych towarzyszących wystawie, takich jak podpisy do obiektów, teksty wprowadzające do sal ekspozycyjnych, publikacje naukowe lub ilustrowane katalogi towarzyszące wystawie; wernisażu oraz innych wydarzeń towarzyszących, takich jak konferencje naukowe, finisaże;

  d. Zakres wykonania i wykorzystania materiałów, o których mowa w § 2 pkt. 10a zostaje określony w drodze porozumienia między Muzeum a Wystawiającym oraz na podstawie programu wystawy, o którym mowa w § 2 pkt. 2.

 11. Zakres wykonania i wykorzystania materiałów, o których mowa w 2 pkt. 10a zostaje określony w drodze porozumienia między Muzeum a Wystawiającym oraz na podstawie programu wystawy, o którym mowa w § 2 pkt. 2.
 12. Muzeum zastrzega sobie prawo do decydowania o: sposobie i czasie prezentacji prac w ramach wystawy, ich rozmieszczeniu, a także publikacji w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Muzeum relacji z przebiegu wystawy, w celach promocyjnych.
 13. Obowiązek dozoru Muzeum nad wystawionymi pracami ograniczony jest do zwykłego dozoru nad budynkiem, w którym odbywa się wystawa, i nie obejmuje ochrony wystawionych prac w rozumieniu Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.
 • 3

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie odstępstwa od niniejszego regulaminu wymagają uzgodnień dokonanych przez Strony na piśmie, pod rygorem nieważności.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Dyrektora Muzeum.

Kalendarium Zewnętrznych Wystaw Czasowych

Wystawy czasowe – rok 2019

}

17 listopad 2019 r. - 31. marzec 2020 r.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Szaty i naczynia liturgiczne z Klasztoru Sióstr Bernardynek w Krakowie

 

Kurator: Damian Pyznar

 

 

}

9. listopad 2019 r. - 25. styczeń 2020 r.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Metafizyka Obecności

 

Wystawa zbiorowa. Kuratorzy: Agnieszka Daca, Bernadeta Stano Wystawie towarzyszyła monografia: „Metafizyka Obecności. Inspiracje religijne w dziełach artystów krakowskich 2000–2019”

 

 

}

1 - 15. październik 2019 r.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Axis Mundi

 

Zbigniew Cebula. Malarstwo.

 

 

}

15. sierpień 2019 r.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Ornat Piusa X

 

Ze zbiorów Pałacu Biskupiego w Krakowie

 

 

}

13. sierpień - 15. wrzesień 2019 r.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Drzewa Oliwne i Morze

 

Urszula Filek

 

 

}

2 - 31. lipiec 2019 r.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Jan Paweł II. Ludzie i miejsca.

 

Joanna Sobczyk-Pająk

 

 

}

18. czerwiec - 31. sierpień 2019 r.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Made in Poznań

 

Fryderyk Pautsch

 

 

}

12. kwiecień - 9. czerwiec 2019 r.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Semana Santa w Kastylii i Leon

 

Wystawa fotograficzna

 

 

Wystawy czasowe – rok 2018

}

8. listopad 2018 r. - 14. kwiecień 2019 r.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

„Polonia Sacra”

 

Ze skarbca Archidiecezji Krakowskiej

 

 

Wystawy czasowe – rok 1997

}

kwiecień - maj 1997 r.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Ks. Mirosław Barański, wystawa prac

Ks. Mirosław Barański, wystawa prac

Ks. Mirosław Barański, wystawa prac

}

maj - październik 1997 r.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Błogosławiona Jadwiga Królowa w oczekiwaniu na kanonizację

Błogosławiona Jadwiga Królowa w oczekiwaniu na kanonizację

Błogosławiona Jadwiga Królowa w oczekiwaniu na kanonizację, (katalog wystawy pod red. ks. dr J.A. Nowobilskiego, Kraków 1997).

}

grudzień 1997 - luty 1998 r.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Barbara Hulanicka, Religie świata i inne tkaniny

Barbara Hulanicka, Religie świata i inne tkaniny

Barbara Hulanicka, Religie świata i inne tkaniny.

Wystawy czasowe – rok 1996

}

czerwiec - październik 1996 r.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Sztuka sakralna kolegiaty św. Anny w Krakowie

Sztuka sakralna kolegiaty św. Anny w Krakowie

Adam Bujak, Jan Paweł II, wystawa fotografii, listopad 1996 – kwiecień 1997 r. (wystawie towarzyszyło otwarcie ekspozycji w nowej części Muzeum Archidiecezjalnego – w tzw. Kamienicy Dziekańskiej – Kanonicza 21).

Wystawy czasowe – rok 1995

}

marzec 1995 r.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Dzieła sztuki z kościoła św. Floriana w Krakowie oraz z Racławic Olkuskich i Gruszowa

Dzieła sztuki z kościoła św. Floriana w Krakowie oraz z Racławic Olkuskich i Gruszowa
Adam Chmielowski – św. Brat Albert (1845-1916) – październik 1995 – styczeń 1996 r. (katalog wystawy oprac. E. Charazińska, Kraków 1995).
}

październik 1995 - styczeń 1996 r.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Adam Chmielowski – św. Brat Albert (1845-1916)

Adam Chmielowski - św. Brat Albert (1845-1916)
Adam Chmielowski – św. Brat Albert (1845-1916) – (katalog wystawy oprac. E. Charazińska, Kraków 1995).

Wystawy czasowe – rok 1994

}

maj 1994 r.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Otwarcie Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie.

Skarby z Kościoła Mariackiego w Krakowie

Skarby z Kościoła Mariackiego w Krakowie
Skarby z Kościoła Mariackiego w Krakowie
}

lipiec 1994 r.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Malarstwo religijne ze zbiorów Fundacji Rodziny Ciechanowieckich

Malarstwo religijne ze zbiorów Fundacji Rodziny Ciechanowieckich
Malarstwo religijne ze zbiorów Fundacji Rodziny Ciechanowieckich

Galeria wybranych wystaw czasowych

Więcej na:

https://flickr.com/photos/archimuzeum/albums