[…] (Artyści) gdy idąc za głosem natchnienia

tworzą dzieła naprawdę wartościowe i piękne,

nie tylko wzbogacają dziedzictwo kulturowe

każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią także

cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspólnego.

 

                                                           św. Jan Paweł II, List do Artystów

 

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

wraz z Artystą Plastykiem Adamem Pochopieniem,

Małopolskim Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Krakowie

oraz Podgórskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły w Krakowie

zaprasza na wystawy czasowe:

 

101 Kościołów

Kościoły Małopolski 

Sakralia

Wystawy czynne od 25.02.2021 r. do 28.03.2021 r.

Małopolskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Krakowie

Kościoły Małopolski

Małopolskie Stowarzyszenie Twórców Kultury powstało z Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, działającego przy Kombinacie Metalurgicznym
w Nowej Hucie i do dnia dzisiejszego jest kontynuatorem jego działalności. Członkami MSTK są osoby różnych profesji, dla których twórczość artystyczna stanowi urozmaicenie i dopełnienie życia codziennego. Stowarzyszenie skupia w swych kręgach m.in. artystów plastyków, poetów, literatów, fotografów, czerpiących inspiracje zarówno ze swych artystycznych umiejętności i talentów, jak i dorobku twórczego ich poprzedników.

Głównym celem aktywność członków MSTK jest przede wszystkim poszerzanie własnych umiejętności, czego wynikiem z radością dzielą się z lokalną społecznością i otaczającym ich środowiskiem odbiorców.

Działalność Małopolskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, stale uzupełniana o pasję, wrażliwość i doświadczenie jego członków, jest niczym żywa księga,
w której na stałe zapisują się artystyczne dokonania wywołujące w odbiorcach wzruszenie i zachwyt, utrwalone dla teraźniejszości i przyszłości.

Bądźcie aktywnymi członkami Ludu Bożego

Powołanie, to między innymi rozliczenie z talentów

                                                                św. Jan Paweł II

 

Wystawa czasowa Kościoły Małopolski to podróż przez miejsca związane z kultem Maryjnym, które tak chętnie odwiedzał i wizytował biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, ksiądz i duszpasterz, przyszły papież Jan Paweł II. Na pamiątkę tamtych lat, wspólnych spotkań w kościołach, na krakowskich błoniach oraz przed oknem przy ul. Franciszkańskiej 3, Małopolskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Krakowie wraz z Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie organizuje wystawę czasową z okazji 101 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, który dla wielu artystów stał się przyjacielem i duchowym przewodnikiem. Prezentowane na wystawie prace plastyczne to świadectwo wieloletniej duszpasterskiej posługi Ojca Świętego, malowane pędzlem i utrwalone dla przyszłych pokoleń ważne sanktuaria na szlaku Jego Świętobliwości.

Artysta Plastyk Adam Pochopień

101 Kościołów

Adam Pochopień urodził się w Krakowie. Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Oprócz prac w zakresie projektowania wnętrz, ekspozycji wystawowych, zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem i ilustracją. Wziął udział w około 420 wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Jego prace malarskiego znajdują się w zbiorach prywatnych i galeriach Polski, Francji, Niemiec, Szwecji, USA, Ukrainy, Norwegii, Australii Chin, Korei Południowej
i Japonii. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Marynistów Polskich oraz Prezesem Podgórskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły w Krakowie. Adam Pochopień uczestniczył w szesnastu plenerach malarskich na Ukrainie: Odessa, Gribowka, Owidopol, Wilkowo, Czarnomorsk, Bałta, Charków, Worochta, Latyczów i Jablonica. Od 35 lat jest członkiem Grupy Zdrój.

Podgórskie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły w Krakowie

Sakralia

Podgórskie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły w Krakowie powstało w 2006 roku z przekształcenia założonego trzy lata wcześniej Podgórskiego Koła Przyjaciół Sztuk Wszelkich. Jest to organizacja zrzeszająca twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych, zajmujących się plastyką, rysunkiem, malarstwem, haftem artystycznym, ceramiką i metaloplastyką, literaturą, teatrem i muzyką, jak również krajoznawstwem i fotografią artystyczną. Głównym celem artystów działających w ramach Stowarzyszenia jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, co najpełniej wyraża się w szerokiej działalności wystawienniczej i społecznej.

Autorzy prac:

Barbara Litarska, Ewa Czarnomska, Adam Pochopień, Krystyna Wiecheć, Dorota Małgorzata Satoła, Grażyna Przęczek, Grażyna Maria Kukurba, Zdzisława Gacek, Małgorzata Pfisterer, Dariusz Przybył, Julia Pawlicka-Dekert, Urszula Ormicka, Ewa Niemiec, Stanisława Gabor, Elżbieta Żórawska-Dobrowolska, Stanisław Śliwa, Jadwiga Węgorek, Maria Frączkiewicz-Frej, Anna Miśkiewicz, Krystyna Miśkiewicz, Elżbieta Śmigiel, Danuta Jeziorna-Rzeszótko, Jan Piaskowski, Karol Pochopień, Ewa Słobodzian, Wiktor Potierajko