KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

„POCZTÓWKA DO NIEBA”

Chcąc zachęcić dzieci i młodzież do kreatywnego udziału w obchodach 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II,
a także pragnąc urozmaicić okres kwarantanny domowej, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły
w Krakowie ogłasza Konkurs plastyczny na najciekawszą „Pocztówkę do Nieba” adresowaną do św. Jana Pawła II.

„POCZTÓWKA DO NIEBA”

To inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych:

 1. Dzieci w wieku 4-6 lat
 2. Dzieci w wieku 7-10 lat
 3. Dzieci w wieku 11-15 lat

JAK TO DZIAŁA?

 1.Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.

2. Stwórz własną pocztówkę adresowaną do św. Jana Pawła II – technika dowolna (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).

3. Z pomocą rodziców lub opiekunów wypełnij Formularz zgłoszeniowy.

4. Zrób zdjęcie lub zeskanuj swój projekt pocztówki.

5. Zdjęcie lub skan wraz z uzupełnionym Formularzem zgłoszeniowym prześlij drogą mailową na adres: kontakt@archimuzeum.pl

 

TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC KONKURSOWYCH UPŁYWA 17.05.2020 O GODZ. 17:00.

 O wynikach Konkursu powiadomimy Cię drogą mailową lub telefoniczną najpóźniej 20.05.2020 r.

Wszystkie nadesłane prace Konkursowe zostaną udostępnione na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych.

 

 Przed zgłoszeniem udziału w Konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu:

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

„POCZTÓWKA DO NIEBA”

 

 • 1

Cele Konkursu

 

Celem Konkursu jest:

 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w tegorocznych obchodach 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.
 • Aktywizacja dzieci młodzieży szkolnej w okresie kwarantanny domowej.
 • Pobudzanie kreatywności poprzez łączenie wyobraźni plastycznej z wiedzą na temat życia i nauczania św. Jana Pawła II.
 • Promowanie drogą elektroniczną obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w Polsce oraz w regionie.

 

 • 2

Organizator Konkursu

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie.
 2. Adres Organizatora:
 3. Kanonicza 19-21, 31-002 Kraków, tel. 12 421 89 63, mail: kontakt@archimuzeum.pl
 4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu:

Pani Justyna Słowik, Tel. 12 421 89 63; mail: justyna.slowik@archimuzeum.pl

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

 

 • 3

Założenia organizacyjne

 

 1. Organizacja konkursu oraz nagrody są finansowane przez Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie.
 2. Konkurs zostanie ogłoszony oraz przeprowadzony za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, mediów społecznościowych, a także drogą promocji online przy współpracy z instytucjami kultury, instytucjami o charakterze katolickim
  oraz szkołami podstawowymi
 3. Spośród uczestników konkursu wyróżnia się trzy kategorie wiekowe:
 4. Dzieci w wieku 4-6 lat
 5. Dzieci w wieku 7-10 lat
 6. Dzieci w wieku 11-15 lat
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 8. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższych faktach.
 9. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.
 10. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.) lub w wybranym graficznym programie komputerowym. Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.
 11. Prace mogę być wykonane na dowolnym materiale, papierze o dowolnym rozmiarze, jednak nie przekraczającym formatu A3 (297x420mm).
 12. Tematyka prac powinna być ściśle związana ideą konkursu, tzn. z zaprojektowaniem pocztówki adresowanej do św. Jana Pawła II i upamiętniającej stulecie Jego urodzin.
 13. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa
  na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowanie prac na stronach Internetowych Organizatora oraz ich prezentowania na wystawach organizowanych w celu popularyzacji Konkursu, a także zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
 14. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych.
 15. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac
  do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw własności do złożonych egzemplarzy prac.
 16. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 17. Organizator nie odpowiada za zniszczenia zwycięskich prac podczas ich przewozu/przesyłki.
 18. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Internetowej Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie archimuzeum.pl.
 19. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

 

 • 4

Sposób dostarczenia prac konkursowych

 

 1. Na zgłoszenia konkursowe składają się:
 2. czytelne fotografie lub skany, na których utrwalone zostały prace konkursowe;
 3. uzupełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Wspomniane w pkt. 1.a. prace konkursowe powinny zostać nadesłane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora (kontakt@archimuzeum.pl) w terminie do 05.2020 r. do godz. 17:00.
 5. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać ich rodzice/opiekunowie prawni.

 

 • 5

Ocena prac konkursowych

 

 1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Spośród prac nadesłanych drogą elektroniczną Komisja Konkursowa wyłoni trzech laureatów, po jednym z każdej grupy wiekowej.
 3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
 4. Trafność doboru tematu pracy;
 5. Jakość wykonania;
 6. Oryginalność;
 7. Stopień trudności wykonania;
 8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

 • 6

Ogłoszenie wyników Konkursu

 

 1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora archimuzeum.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/MuzeumArchidiecezjalneKrakow/
 2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach konkursu droga telefoniczną i mailową w terminie do 05.2020 r.
 3. Zwycięskie prace mogą zostać zaprezentowane w Muzeum Archidiecezjalnym
  w Krakowie (ul. Kanonicza 19-21) pod warunkiem, że autorzy prac dostarczą
  je do siedziby Organizatora osobiście lub drogą pocztową w terminie uzgodnionym przez obie strony.
 4. Od dnia zakończenia konkursu do Grudnia 2020 roku prace zgłoszone do Konkursu będą prezentowane na stronie internetowej Organizatora (archimuzeum.pl)
  oraz w mediach społecznościwych.
 5. Prace, o których mowa w pkt. 4. zostaną opatrzone nazwiskiem ich autora
 • 7

Nagrody główne i dodatkowe

 

 1. Organizator przyzna po jednej nagrodzie głównej (rzeczowej) w każdej z trzech kategorii wiekowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomy artystycznego Konkursu.
 3. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

Regulamin Konkursu Pocztówka do Nieba

Zał. nr 1 do Regulaminu – formularz zgłoszeniowy