PROGRAM STAŻOWY

DLA STUDENTÓW HISTORII SZTUKI I OCHRONY DÓBR KULTURY UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza studentów kierunków Historia Sztuki oraz Ochrona Dóbr Kultury do aplikowania na płatne staże zawodowe w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie oraz na Zamku Królewskim na Wawelu.

Program stażowy realizowany jest w ramach projektu pt. „Zintegrowany Plan Rozwoju Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,  na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z032/18-00

 

KTO MOŻE APLIKOWAĆ:

 

O staż może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki formalne:

  1. jest studentem(ką) jednego z czterech ostatnich semestrów studiów na kierunku Historia Sztuki lub Ochrona Dóbr Kultury
  2. nie posiada doświadczenia zawodowego lub posiada doświadczenie w obszarach niezwiązanych z kierunkiem kształcenia,
  3. nie jest uczestnikiem(czką) programu Erasmus +’,
  4. nie jest uczestnikiem(czką) innego projektu stażowego.

 

MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU:

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Zamek Królewski na Wawelu

 

WYMIAR GODZIN:

Każdy Stażysta realizuje staże w wymiarze 120h stażowych, w tym minimum 20h stażowych w tygodniu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika projektu – zał. nr 1
  2. Oświadczenie – zał. nr 2
  3. Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
  4. Opinii o Stażyście od Mentora stażu – zał. nr 8 do Regulaminu.

 

MIEJCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Kandydat do odbycia stażu składa dokumenty rekrutacyjne w terminie do 15 marca 2020 u koordynatora staży:

  • w wersji eletronicznej pod adresem: justyna.kuska@upjp2.edu.pl (podpisany skan)
  • oraz w wersji papierowej w sekretariacie Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJII przy ul. Sławkowskiej 32.

 

 

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU:

1 kwietnia 2020 (harmonogram odbywania stażu zostanie ustalony indywidualnie z opiekunem stażu)

 

WSZELKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE STAŻOWYM ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STAŻU.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU DOSTĘPNEGO NA STRONIE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE:

https://bit.ly/39zGLpB