KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

JA TAM U WAS BYŁEM…

MOJE FERIE Z KAROLEM WOJTYŁĄ

Chcąc zachęcić dzieci i młodzież do kreatywnego spędzania wolnego czasu – zwłaszcza w czasie kwarantanny domowej, a także w oparciu o działalność Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie, której głównym celem jest upowszechnianie dziedzictwa i biografii Karola Wojtyły

 

ogłaszamy konkurs plastyczno-literacki na najciekawsze ilustrowane opowiadanie!

 

Ja tam u Was byłem

 

To inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży, z podziałem na trzy kategorie wiekowe:

4-7 lat

8-12 lat

13-17 lat

OPIS KONKURSU:

 

Wyobraź sobie, że Kardynał Karol Wojtyła przybywa na trzydniowe ferie do Twojej miejscowości. Jakie atrakcje możesz Mu zaproponować? Jak sądzisz, co mogłoby zainteresować kardynała Wojtyłę i dlaczego? Które miejsca ze swojej okolicy chciałbyś Mu pokazać? Napisz i zilustruj krótkie opowiadanie, w którym wraz z Karolem Wojtyłą odwiedzacie wybrane przez Ciebie miejsca. Uwzględnij co mógłbyś wynieść ze spędzonego wspólnie z Nim czasu, czego mógłbyś się od Niego nauczyć? A może Karol Wojtyła już był w Twojej miejscowości? Odpowiedź na to pytanie z pewnością znają Twoi rodzice i dziadkowie!

Pamiętaj, że zanim Karol Wojtyła został papieżem, był bardzo aktywnym turystą – lubił góry, narty, spływy kajakowe.

 

Jak wziąć udział?

1.Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.

2. Stwórz ilustrowane opowiadanie – technika dowolna (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).

3. Z pomocą rodziców lub opiekunów wypełnij Formularz zgłoszeniowy (Zał. nr 1 do Regulaminu – formularz zgłoszeniowy).

4. Zrób zdjęcie lub zeskanuj swoją pracę.

5. Zdjęcie lub skan wraz z uzupełnionym Formularzem zgłoszeniowym prześlij drogą mailową na adres: konkurs@archimuzeum.pl

TERMIN NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH UPŁYWA 31. STYCZNIA 2021 ROKU (DO GODŹ. 17:00)

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie oraz w mediach społecznościowych w terminie do dn. 15. lutego 2021 roku

Wszystkie zakwalifikowane do Konkursu prace będą prezentowane na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych od 1. marca 2021 r.

Przed zgłoszeniem udziału w Konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

„MOJE FERIE Z KAROLEM WOJTYŁĄ”

 

Cele Konkursu

 

Celem Konkursu jest:

 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do pozyskania i utrwalenia wiadomości na temat turystyki uprawianej przez Karola Wojtyłę – najchętniej przez Niego wybieranych form odpoczynku.
 • Upowszechnienie dziedzictwa i biografii Karola Wojtyły, ukazanego jako podróżnika, miłośnika przyrody, ale przede wszystkim duszpasterza skupionego na głoszeniu Ewangelii w każdym miejscu, czasie i warunkach.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej w okresie izolacji wywołanej sytuacją pandemiczną.
 • Pobudzanie kreatywności poprzez łączenie wyobraźni plastycznej z wiedzą na temat życia i nauczania Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.
 • Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat lokalnego (krajowego) okresu działalności św. Jana Pawła II (jako biskupa i kardynała).
 • Ukazanie osoby św. Jana Pawła II jako godnego wzorca do naśladowania przez dzieci i młodzież w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, w bliskości z naturą oraz w zgodzie z wysokimi wartościami moralnymi.

 

Organizator Konkursu

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie.
 2. Adres Organizatora:
 3. Kanonicza 19-21, 31-002 Kraków, tel. 124218963, mail: kontakt@archimuzeum.pl.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz dostępne dla każdego, kto spełnia kryteria wskazane w niniejszym Regulaminie.
 5. Koordynatorem Konkursu jest pracownik Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły:

Justyna Słowik, tel.12 4218963; mail: justyna.slowik@archimuzeum.pl

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w uzasadnionych przypadkach.

 

Założenia organizacyjne

 

 1. Organizacja konkursu oraz nagrody są finansowane przez Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie.
 2. Konkurs zostanie ogłoszony oraz przeprowadzony za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, mediów społecznościowych, a także drogą promocji online przy współpracy z instytucjami kultury, instytucjami o charakterze katolickim
  oraz szkołami podstawowymi.
 3. Spośród uczestników konkursu wyróżnia się trzy kategorie wiekowe:
 4. I grupa wiekowa: dzieci w wieku 4-7 lat
 5. II grupa wiekowa: dzieci w wieku 8-12 lat
 6. III grupa wiekowa: dzieci i młodzież w wieku 13-17 lat
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 8. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace przesłane drogą mailową, w formie fotografii, skanów lub plików tekstowych, w formacie określonym w § 4 pkt. 1.a.
 9. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższych faktach.
 10. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie prace.
 11. Część tekstowa wykonana może być w formie odręcznej (własnoręcznie napisana przez autora pracy) lub zdigitalizowanej.
 12. Organizator dopuszcza pomoc osób trzecich (rodziców/opiekunów i in.) jedynie
  w przypadku I grupy wiekowej (dzieci w wieku 4-7 lat). Prace uczestników z II i III grupy wiekowej (8-12 i 13-17 lat), w których ingerencja osób trzecich będzie zdaniem Organizatora niepodważalna, będą dyskwalifikowane.
 13. Część plastyczna prac (ilustracje) może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby, wycinanki itp.) lub w wybranym graficznym programie komputerowym. Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.
 14. Prace mogę być wykonane na dowolnym materiale oraz na papierze o dowolnym rozmiarze.
 15. Tematyka prac powinna być ściśle związana ideą konkursu, tzn. ze stworzeniem tekstu opisującego – w oparciu o wiedzę i fantazję Autora – rekreacyjne spotkanie z kard. Karolem Wojtyłą oraz stworzenie ilustracji obrazujących powstały tekst.
 16. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa
  na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowanie prac na stronach Internetowych Organizatora oraz ich prezentowania na wystawach organizowanych w celu popularyzacji Konkursu, a także zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
 17. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych.
 18. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
  na Organizatora praw własności do multimedialnej wersji pracy (m.in. fotografii, skanu).
 19. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 20. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Internetowej Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie archimuzeum.pl.
 21. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

 

Sposób dostarczenia prac konkursowych

 

 1. Na zgłoszenia konkursowe składają się:
 2. pliki formatu doc, docx, odt, jpg, png lub pdf zawierające tekst wraz z ilustracjami. Dopuszczane jest przesłanie prac konkursowych w kilku różnych formatach, których treści tworzą spójną całość (np. tekst doc + ilustracje jpeg). Dopuszczane jest przesłanie fotografii tekstu odręcznego i/lub ilustracji pod warunkiem ich bezwzględnej czytelności.
 3. uzupełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Wspomniane w pkt. 1.a. prace konkursowe powinny zostać nadesłane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: konkurs@archimuzeum.pl w terminie do 31 stycznia 2021 r. do godz. 17:00.
 5. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać ich rodzice/opiekunowie prawni.

 

Ocena prac konkursowych

 

 1. Konkurs rozstrzyga powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z osób wyróżniających się wiedzą na temat postaci św. Jana Pawła II oraz mających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na płaszczyźnie nauk humanistycznych.
 2. Spośród prac nadesłanych drogą elektroniczną Komisja Konkursowa wyłoni trzech laureatów, po jednym z każdej grupy wiekowej.
 3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
 4. Trafność doboru tematu pracy;
 5. Jakość wykonania;
 6. Oryginalność;
 7. Stopień trudności wykonania;
 8. Spójność tekstu z ilustracjami;
 9. Włączenie/próba włączenia w treść tekstu nauczania/duchowości św. Jana Pawła II
 10. Wiedza na temat osoby św. Jana Pawła II (przywołanie faktów z Jego życia, pasji, ciekawostek/znanych anegdot)
 11. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

 

Ogłoszenie wyników Konkursu

 

 1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora archimuzeum.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/MuzeumArchidiecezjalneKrakow/
 2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach konkursu drogą mailową (lub telefoniczną) w terminie do dn. lutego 2021 r.
 3. Prace zgłoszone do konkursu będą prezentowane na stronie internetowej Organizatora (archimuzeum.pl) oraz w mediach społecznościowych od 1. Marca 2021 roku.
 4. Prace, o których mowa w pkt. 4. zostaną opatrzone imieniem i nazwiskiem ich autora.

 

Nagrody główne i dodatkowe

 

 1. Organizator przyzna po jednej nagrodzie głównej (rzeczowej) oraz po dwie nagrody dodatkowe w każdej z trzech kategorii wiekowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego nadesłanych do Konkursu prac, a także w przypadku większej niż zakładana ilości zgłoszeń.
 3. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy w formie elektronicznej (do indywidualnego wydruku).