INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

GODZINY ZWIEDZANIA MUZEUM KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY W KRAKOWIE

Od wtorku do niedzieli w godzinach: 10.00-17.00
W poniedziałki nieczynne
CENY BILETÓW

MUZEUM NIECZYNNE

Muzeum nie pracuje w dni: w poniedziałki , 1 stycznia – Nowy Rok 6 stycznia – Święto Trzech Króli Wielki Piątek, Wielka Sobota Wielkanoc (niedziela – pierwszy dzień świąt wielkanocnych) Wielkanoc (poniedziałek – Śmigus-dyngus – drugi dzień świąt wielkanocnych) Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) Boże Ciało 15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 24 grudnia – Wigilia 25 grudnia – Boże Narodzenie (pierwszy dzień) 26 grudnia – Boże Narodzenie (drugi dzień)
Bilety ulgowe

1. Opłata ulgowa za jednorazowy wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem ważnej legitymacji:

• uczniom szkół podstawowych, średnich, artystycznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;

• osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami;

• osobom fizycznym odznaczonym oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

• kombatantom;

• duchowieństwu diecezjalnemu i zakonnemu;

• nauczycielom szkół podstawowych, średnich, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych przychodzących jako opiekunowie grup.

Zwolnienia z opłat

2. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum Archidiecezjalnego przysługuje:

• osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

• pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

• członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

• dzieciom do lat 7;

• opiekunom grup zorganizowanych;

• klerykom i siostrom zakonnym.

 

Bilety rodzinne
3. Do zakupu biletu rodzinnego uprawnione są:
• dwie osoby dorosłe oraz dwójka dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia.
• jedna osoba dorosła oraz trójka dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia.
Dokumenty

4. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum są:

• legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta.

• legitymacje emeryta-rencisty. • legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

• legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu następującym osobom:

– osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.

• zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie.

• legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS.

• dokumenty potwierdzające wiek.

Krakowska karta turystyczna
Posiadacze Krakowskiej Karty Turystycznej uprawnieni są do bezpłatnego wstępu do Muzeum.
REGULAMIN ZWIEDZANIA

Regulamin Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Preambuła

Regulamin określa zasady zwiedzania i korzystania ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie (ul. Kanonicza 19-21) oraz Muzeum Archidiecezjalnego – Mieszkanie Rodziny Wojtyłów w Krakowie (ul. Tyniecka 10).

 • 1

Dni i godziny otwarcia

 1. Zwiedzanie ekspozycji w oddziałach Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły
  w Krakowie odbywa się w godzinach ustalonych przez dyrektora Muzeum.
 2. Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie jest otwarte
  dla zwiedzających w następujących godzinach:

wtorek-niedziela: 10:00-17:00

 1. Muzeum Archidiecezjalne – Mieszkanie Rodziny Wojtyłów w Krakowie (ul. Tyniecka 10) jest otwarte dla zwiedzających w następujących godzinach:
  wtorek-sobota: 10:00-13:00
 2. Ostatnie wejście do oddziałów Muzeum możliwe jest na pół godziny przed zamknięciem ekspozycji.

 

 • 2

Zakup biletów

 1. Za wstęp do Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie (ul. Kanonicza 19-21) obowiązują następujące opłaty:

 

 1. bilet normalny 10 zł/osoba,
 2. bilet ulgowy 6 zł/osoba,
 3. bilet rodzinny 20 zł (do 5 osób w tym 2 osoby dorosłe),
 4. bilet grupowy 6 zł/osoba (od 10 do 30 osób, bez opiekunów),
 5. usługa przewodnicka 50 zł,

 

 1. Za wstęp do Muzeum Archidiecezjalnego – Mieszkanie Rodziny Wojtyłów w Krakowie (ul. Tyniecka 10) obowiązuje stała opłata w wysokości 5 zł/os.
 2. Opłata ulgowa za jednorazowy wstęp do Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie (ul. Kanonicza 19-21) przysługuje za okazaniem ważnej legitymacji:

 

 1. uczniom i studentom,
 2. emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 3. duchowieństwu diecezjalnemu i zakonnemu.

 

 1. Bezpłatny wstęp do wszystkich oddziałów Muzeum przysługuje:

 

 1. dzieciom do lat 7 (wejścia indywidualne),
 2. opiekunom grup zorganizowanych,
 3. pracownikom muzeów (po okazaniu legitymacji muzealnej),
 4. członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich,
 5. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM),
 6. członkom Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 7. klerykom i siostrom zakonnym.

 

 

 • 3

Zasady zwiedzania

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych
  i czasowych oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacje o cenach biletów są zamieszczone w kasach biletowych oraz na stronie internetowej Muzeum.
 2. Dokumenty upoważniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 3. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.
 4. Z obowiązujących w Muzeum opłat w uzasadnionych przypadkach może zwolnić Dyrektor.

 

 • 4

Zwiedzanie z przewodnikiem

 1. Wejście do Muzeum grup zorganizowanych (liczących od 10 do 30 osób) chcących skorzystać z usługi przewodnickiej musi być zgłoszone i potwierdzone co najmniej 24 godziny przed planowanym zwiedzaniem.
 2. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ekspozycję stałą i wystawy czasowe z przewodnikiem zewnętrznym.
 3. Na prośbę przewodnika zewnętrznego Muzeum Archidiecezjalne może nieodpłatnie udostępnić scenariusz oprowadzania po wystawie stałej.
 4. Grupy zorganizowane lub turyści indywidualni mogą za dodatkową opłatą wykupić usługę przewodnika zgodnie z § 2 pkt. 1.
 5. Czas oczekiwania przewodnika na grupę wynosi 20 minut od godziny rezerwacji. Po tym czasie grupa zorganizowana lub turyści indywidualni, którzy nie poinformowali o spóźnieniu, zwiedzają bez przewodnika.
 6. W nagłych i wyjątkowych sytuacjach Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania usługi przewodnickiej oraz lekcji i warsztatów muzealnych najpóźniej na 24 godziny przed planowanym zwiedzaniem.
 7. Przebieg warsztatów i lekcji muzealnych określa odrębny regulamin dostępny na stronie internetowej Muzeum w zakładce edukacja.
 8. Wykupienie biletu wstępu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

 

 • 5

Ogólne zasady obowiązujące w Muzeum

 

W trosce o bezpieczeństwo zbiorów na terenie oddziałów Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie obowiązują następujące ograniczenia:

 

 1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum.
 2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 3. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą zostać poproszone o opuszczenie Muzeum.
 4. Duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni lub przy kasie biletowej.
 5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum.
 6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione
  w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie oddziałów Muzeum.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na jego terenie.
 8. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej
  w oddziale.
 9. W budynkach Muzeum działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
 10. W tym samym czasie Muzeum mogą zwiedzać maksymalnie dwie grupy.
 11. Na przestrzeni ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:

– Wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,

– Wprowadzania i wnoszenia zwierząt (za wyjątkiem psa przewodnika),

– Palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia,

– Wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,

– Fotografowania z użyciem statywu,

– Fotografowania z użyciem lampy błyskowej,

– Filmowania,

– Dotykania eksponatów oraz siedzenia na meblach umieszczonych w salach ekspozycyjnych.

 

 • 6

Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub droga mailową na adres: kontakt@archimuzeum.pl

 

 • 7

Zasady szczególne obowiązujące w czasie epidemii

 

Na czas trwania stanu epidemicznego wprowadza się zasady szczególne, będące priorytetowe
w stosunku do dotychczas obowiązujących.

W trosce o zdrowie zwiedzających oraz pracowników Muzeum, a także kierując się ustawowym obowiązkiem zabezpieczania zbiorów, Muzeum wprowadza co następuje:

 

 1. Obowiązek stosowania przez wszystkie osoby wchodzące na teren Muzeum płynu dezynfekującego ręce, znajdującego się w oznakowanych dozownikach w strefie wejścia do budynku lub używania jednorazowych rękawiczek ochronnych, założonych zaraz po wejściu do Muzeum.
 2. Obowiązek zasłaniania przez zwiedzających ust i nosa przy pomocy maseczek, chust, chusteczek lub przyłbic.
 3. Obowiązek zachowania przez Zwiedzających wymaganej odległości minimum dwóch metrów
  od innych osób.
 4. Z windy będą mogły korzystać tylko osoby z niepełnosprawnością (jedna osoba i jeden opiekun). Konieczność skorzystania z windy należy zgłosić obsłudze Muzeum.
 5. Ograniczenie maksymalnej ilości Zwiedzających do 25 osób mogących w tym samym czasie przebywać na terenie wystawy stałej/wystawy czasowej/dziedzińcach, przy założeniu 15m2 powierzchni na jedną osobę.
 6. Przy kasie, w czasie zakupu biletów należy zachować dystans przynajmniej dwóch metrów.
 7. W sklepiku Muzealnym mogą robić zakupy maksymalnie dwie osoby jednocześnie, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, w rękawiczkach ochronnych, które zapewni obsługa Muzeum.
 8. Dostosowanie godzin otwarcia Muzeum dla Zwiedzających w celu zapewnienia jak największego dystansu przestrzennego oraz organizacji obowiązkowych przerw technicznych w trakcie otwarcia Muzeum, niezbędnych do przeprowadzenia dezynfekcji sal ekspozycyjnych, windy, przestrzeni ogólnodostępnych.

* Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie jest otwarte
dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00-17:00 (z przerwą techniczną od 13.00 do 13.30 w celu dezynfekcji pomieszczeń Muzeum).

* Muzeum Archidiecezjalne – Dom Rodziny Wojtyłów w Krakowie pozostaje zamknięte do odwołania.

 1. Możliwe jest wyłącznie zwiedzanie indywidualne, z zachowaniem wymaganego odstępu dwóch metrów. Wyjątkiem są grupy, które stanowią rodzinę lub mieszkają razem.
 2. Zawieszenie do odwołania lekcji muzealnych, warsztatów edukacyjnych, konferencji, wernisaży.
 3. Całkowite zamknięcie szatni do odwołania.
 4. Całkowite zamknięcie toalet do odwołania.
 5. Wprowadzenie oraz zniesienie regulacji z pkt. 1-11 następuje zgodnie z obowiązującymi
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum.
 6. Stosowanie się do zasad wymienionych w §7 nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zasad zwiedzania wymienionych w §5 niniejszego Regulaminu.

 

 

REZERWACJA USŁUGI PRZEWODNICKIEJ

Za pośrednictwem systemu rezerwacji mogą Państwo online zarezerwować bilety i usługi przewodnickie do Muzeum Archidiecezjalnego. System umożliwia rezerwację usługi przewodnickiej w oddziale: Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie.